EBEVEYNLER İŞE, ÇOCUKLAR OKULA PROJESİ

Proje Yürütücüsü ve Ortakları: “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesinin başvuru sahibi ve yürütücüsü “Kocaeli Yeniköy Eğitim Derneği” dir.  Derneğin proje ortakları ise yine Kocaeli ilinde faaliyet göstermekte olan “Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği” ile İspanya’ da çocuk hakları üzerine faaliyet gösteren DEMA (Department d’Estudis dels Medis Actuals) derneğidir.

Ayrıca, İzmit Saraybahçe Belediyesi “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesine iştirakçi olarak destek vermektedir.

 

Projenin Süresi: “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesi 30 Kasım, 2007 tarihinde fiilen başlamıştır. Projenin toplam süresi 12 aydır ve 30 Kasım, 2008 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

Projenin Hedef Grupları:  “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesinin hedef grupları;

 • Yeniköy ve civarında yaşayan çocuk işçiler ve aileleri,
 • Yeniköy ve Gölcük civarındaki sanayi, imalat ve diğer işyerleri,
 • Yeniköy ve Gölcük dahil civarında yaşayan halktır.

“Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula”  projesinden uzun vadede ve geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak gruplar ise;

 • Kocaeli’de yaşayan çocuk işçiler ve aileleri,
 • Kocaeli’de faaliyet gösteren işyerleri ve işyeri sahipleri,
 • İspanya’da yaşayan çocuk işçiler ve aileleri,
 • Çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır.

 

Projenin Amaçları:

Genel Hedefler: “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesinin genel amacı çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetleri iyileştirmeyi ve toplumdaki genel bilinç ve duyarlılığı yükseltmeyi hedefleyen aktiviteleri destekleyerek ve de çocukların eğitime ilgilerini artırarak onların refah düzeyini arttırmak ve zorla çocuk çalıştırmanın önlenmesine katkıda bulunmaktır.

 

Özel Amaçlar: “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” projesinin özel amacı ise bir sanayi bölgesi ve göç kenti olan Kocaeli ili Yeniköy ve civarındaki beldelerde çalışan çocukların ailelerinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, çalışan çocukların annelerine iş imkanı yaratılması vasıtası ile ailelerin refah düzeyinin arttırılması, çalışan çocukların eğitime kazandırılması, ve eğitim sürecinde desteklenmesi yolu ile çocukların okula devamlılığının sağlanması, zorla çalıştırılmasının önlenmesi, Kocaeli halkında ve işyerlerinde çocuk işçiliği ve riskleri ile ilgili bilinç ve duyarlılığın yaygınlaştırılmasıdır.

 Bu amaç kapsamında, projenin ana hedefi Yeniköy beldesi ve civarında çalışan çocukların tamamının eğitime kazandırılmasıdır.

 Projenin alt özel hedefleri ise şu şekildedir;

 §         Çalışan çocukların ailelerinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile çalışan çocuklarda ve ailelerinde eğitimin önemi ve çocukların çalıştırılmasının sosyal sakıncaları ile ilgili bilinç oluşturmak,

§         Çalışan çocukların annelerine iş imkanı yaratılarak ailelerin refah düzeyinin arttırılması amacı ile  bölgede yaşayan en yoksul en az 30 ailenin ve tesbit edilen diğer ikinci derece yoksul ailelerin ev hanımlarının çocuklarını çalıştırmaktan vazgeçirecek derecede gelir elde etmesini sağlamak,

§         Çalışan çocukların eğitime kazandırılması, ve eğitim sürecinde desteklenmesi amacı ile çalışan çocukların tamamının okula kaydını yaptırmak, okula devamlılığı sağlamak ve yoksulluktan dolayı elde edemedikleri imkanları sağlamak üzere “sürekli eğitime destek ortamı” oluşturmak, onları eğitime ve öğrenmeye özendirmek,

§         Kocaeli halkında, imalat işletmelerinde bilinç ve duyarlılığın yaygınlaştırılması amacı ile yerel halkın %85’inin sanayileşmiş bölgelerde çocuk çalıştırma riski büyüklüğü ve sakıncaları hakkında bilinci ve bilgisini artırmak, imalat ve işyeri sahiplerinin konuya karşı hassasiyetini artırmak.

 

Proje Ana Faaliyetleri:  “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula”  projesi kapsamında öncelikle Yeniköy Beldesi ve civarında bulunan yoksul aileler ziyaret edilerek çalışan çocuklar tespit edilecek ve eğitime kazandırılacaktır. En az 30 çalışan çocuğa ulaşılması ve bu çocukların eğitime kazandırılması planlanmaktadır. Eğitime kazandırılan çocuklar sürekli takip edilecek ve de eğitime devamlılığın sağlanması desteklenecektir.

Ayrıca, bu yoksul ailelerin çocuklarına haftasonları kurslar verilecek; eğitim amaçlı kullanılmak üzere bölgede eğitim materyallerini de içeren bir intenetkafe oluşturulacaktır.

Ek olarak, bu yoksul ailelerde yaşayan kadınlara çevredeki  istihdam olanakları değerlendirilerek iş imkanı sağlanacaktır.

Toplumda çocuk işçiliği ve çocuk hakları ile ilgili genel bilinç ve duyarlılığı yükseltmek için ise, öncelikli olarak çalışan çocuklar ve ailelerinde eğitimin önemi ve çocukların çalıştırılmasının sosyal sakıncaları ile ilgili bilinç oluşturulacak ve proje sonunda ilgili tüm kişi, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşların katılımı  ile bir “Başarı Kapanış Semineri” düzenlenecektir.

 

Projenin Beklenen Sonuçları: “Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula”  projesinin gerçekleştireceği faaliyetler sonrası şu sonuçların ortaya çıkması öngörülmektedir:

 • Yeniköy beldesinde ve civarında çalışan çocukların tamamının okula ve eğitime kazandırılmış olması,
 • Çalıştığı için okula devam etmeyen çocuk sayısında Kocaeli genelinde 2007’den 2010’a kadar %3 azalma olmuş olması,
 • Çalışan çocuklarda ve ailelerinde eğitimin önemi ve çocukların çalıştırılmasının sosyal sakıncaları ile ilgili bilinç oluşturulmuş olması,
 • Bölgede yaşayan yoksul ailelerdeki ev hanımlarının çocuklarını çalıştırmaktan vazgeçirecek derecede gelir elde etmesinin sağlanmış olması,
 • Çalışan çocukları eğitime geri kazandırmak ve yoksulluktan dolayı elde edemedikleri imkanları sağlamak üzere “eğitime destek ortamı” oluşturmuş olması,
 • Yerel halkın %85’inin sanayileşmiş bölgelerde çocuk çalıştırma riski büyüklüğü ve sakıncaları hakkında bilinci ve bilgisinin ve de imalat ve işyeri sahiplerinin konuya karşı hassasiyetinin artmış olması.